Delo Gear EP5 SAE 85W140

Giá bán: 0
Nhà sản xuất: Caltex Viet Nam
Tình trạng: Còn hàng
Thuế VAT: Có VAT
<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://phuanjsc.com.vn/caltex-delo-gear-ep--dau-cau-dau-hop-so/delo-gear-ep5-sae-85w140/vi-155.aspx" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">Delo Gear EP5 SAE 85W-140&nbsp;</a>l&agrave; dầu b&aacute;nh răng &ocirc; t&ocirc; chịu cực &aacute;p&nbsp;chất lượng cao, đa dụng, ổn định nhiệt v&agrave; chịu cực &aacute;p, được pha chế theo c&ocirc;ng nghệ &quot;b&aacute;nh răng sạch&quot; cho những ứng dụng y&ecirc;u cầu ti&ecirc;u chuẩn hiệu năng API GL-5 v&agrave;/hoặc MT-1.<br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://phuanjsc.com.vn/caltex-delo-gear-ep--dau-cau-dau-hop-so/delo-gear-ep5-sae-85w140/vi-155.aspx" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">Delo Gear EP5 SAE 85W-140&nbsp;</a>&nbsp;</span>l&agrave; nhớt đa dụng, được pha chế từ dầu gốc paraffin v&agrave; hệ phụ gia c&acirc;n đối cẩn trọng, gi&uacute;p bảo vệ b&aacute;nh răng v&agrave; tăng tuổi thọ nhớt. C&ocirc;ng nghệ phụ gia chịu cực &aacute;p Lưu huỳnh- Phốt pho sử dụng trong Delo Gear EP-5 đem lại khả năng chịu nhiệt v&agrave; kh&aacute;ng &ocirc;xi h&oacute;a tuyệt hảo. Ngo&agrave;i ra, sản phẩm n&agrave;y c&ograve;n được tăng cường c&aacute;c phụ gia chống ăn m&ograve;n v&agrave; gỉ s&eacute;t, phụ gia chống tạo bọt, v&agrave; phụ gia hạ điểm r&oacute;t chảy.</span></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://phuanjsc.com.vn/caltex-delo-gear-ep--dau-cau-dau-hop-so/delo-gear-ep5-sae-85w140/vi-155.aspx" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">Delo Gear EP5 SAE 85W-140&nbsp;</a>&nbsp;hạn chế tối đa hiện tượng c&aacute;c b&aacute;nh răng bị m&ograve;n v&agrave; nứt vỡ bằng c&aacute;ch tạo một m&agrave;ng dầu bảo vệ mỏng tr&ecirc;n bề mặt b&aacute;nh răng. Nhiệt do ma s&aacute;t v&agrave; &aacute;p lực cao giữa c&aacute;c b&aacute;nh răng l&agrave;m cho phụ gia lưu huỳnh-phốt pho phản ứng với bề mặt b&aacute;nh răng tại điểm tiếp x&uacute;c, nhờ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh m&agrave;ng dầu bảo vệ. Sự kết hợp giữa dầu gốc tinh chế v&agrave; nhiều loại phụ gia ức chế gi&uacute;p đảm bảo sự c&acirc;n bằng tuổi thọ giữa b&aacute;nh răng, ổ trục v&agrave; dầu nhờn.</span></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://phuanjsc.com.vn/caltex-delo-gear-ep--dau-cau-dau-hop-so/delo-gear-ep5-sae-85w140/vi-155.aspx" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">Delo Gear EP5 SAE 85W-140&nbsp;</a>&nbsp;d&ugrave;ng cho</span></span></div> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hộp vi sai b&aacute;nh răng hypoid của &ocirc; t&ocirc; hoạt động trong điều kiện tốc độ cao v&agrave;/hoặc &nbsp;tốc độ thấp, m&ocirc;-men xoắn cao khi cho ph&eacute;p d&ugrave;ng loại dầu b&aacute;nh răng đạt ti&ecirc;u chuẩn API GL-5;</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cho hộp số tay tải trọng nặng kh&ocirc;ng c&oacute; bộ đồng tốc y&ecirc;u cầu d&ugrave;ng loại nhớt đạt ti&ecirc;u chuẩn API MT-1.</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cho c&aacute;c b&aacute;nh răng tay l&aacute;i &ocirc; t&ocirc; khi loại dầu API GL-5 l&agrave; ph&ugrave; hợp.</span></span></li> </ul> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"> <a href="http://phuanjsc.com.vn/caltex-delo-gear-ep--dau-cau-dau-hop-so/delo-gear-ep5-sae-85w140/vi-155.aspx" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">Delo Gear EP5 SAE 85W-140&nbsp;</a><a href="http://phuanlub.vn/caltex-delo-gear-ep-dau-cau-dau-hop-so/delo-gear-ep5-sae-85w140.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</a><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">Kh&ocirc;ng khuyến nghị</span>&nbsp;cho c&aacute;c hộp số tay ngoại trừ trường hợp đ&atilde; được n&ecirc;u ở tr&ecirc;n hoặc được nh&agrave; chế tạo cho ph&eacute;p d&ugrave;ng loại dầu API GL-5(&nbsp;API GL-5; API MT-1; Chấp thuận của Mack GO-J)<br style="box-sizing: border-box;" /> &Ocirc; t&ocirc; hiện đại v&agrave; những thiết bị cơ giới hạng nặng đặt ra c&aacute;c y&ecirc;u cầu khắt khe về dầu b&aacute;nh răng. Tải trọng nặng hơn, địa h&igrave;nh v&agrave; điều kiện l&aacute;i xe đa dạng v&agrave; thiết kế kh&iacute; động học của xe l&agrave;m cho c&aacute;c bộ phận như vi sai, hộp số v&agrave; hộp tay l&aacute;i l&agrave;m việc ở nhiệt độ cao hơn.<br style="box-sizing: border-box;" /> Ở nhiệt độ cao, trong hộp số điều khiển bằng tay v&agrave; hộp vi sai c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh cặn b&ugrave;n v&agrave; cặn than cứng g&acirc;y n&ecirc;n sự ăn m&ograve;n v&ograve;ng phớt, dẫn đến sự r&ograve; rỉ v&agrave; hư hỏng sớm. Do đ&oacute; cần c&oacute; dầu &quot;b&aacute;nh răng sạch&quot; c&oacute; độ bền nhiệt cao hơn để chống lại sự xuống cấp của dầu v&agrave; sự h&igrave;nh th&agrave;nh cặn bẩn.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> Dầu c&oacute; cấp hiệu năng API GL-4 &iacute;t khi được khuyến nghị cho cầu truyền động &ocirc; t&ocirc; với b&aacute;nh răng c&ocirc;n xoắn. M&agrave; chủ yếu chỉ định loại dầu Delo Gear EP-5 85W-140 cho c&aacute;c ứng dụng n&agrave;y ngoại trừ một số trường hợp cấm sử dụng, v&iacute; dụ khi cầu xe c&oacute; bộ phận l&agrave; kim loại m&agrave;u như ổ bạc bằng đồng.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">C&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn hiệu năng</span></span><br style="box-sizing: border-box;" /> Delo Gear EP-5 được chấp thuận bởi SAE J2360 (t&ecirc;n cũ MIL-PRF-2105E)<br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">Đạt y&ecirc;u cầu của c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn:</span></span></span></div> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(83, 83, 83); font-family: Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">API GL-5, v&agrave; API MT-1</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mack GO-J</span></span></li> </ul>
<p> <em style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">K&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ b&aacute;nh răng</span></em><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">T&iacute;nh năng chịu cực &aacute;p gi&uacute;p bảo vệ bảo vệ b&aacute;nh răng hypoid v&agrave; c&aacute;c loại b&aacute;nh răng kh&aacute;c khỏi m&agrave;i m&ograve;n v&agrave; trầy xước</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <em style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Bảo vệ chống gỉ s&eacute;t v&agrave; ăn m&ograve;n</span></em><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Hệ phụ gia ức chế hiệu năng gi&uacute;p bảo vệ chống lại hiện tượng ăn m&ograve;n v&agrave; gỉ s&eacute;t bề mặt b&aacute;nh răng v&agrave; ổ trục.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <em style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Phụ gia chống tạo bọt tuyệt hảo</span></em><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Bọt được giảm thiểu tối đa nhờ việc sử dụng phụ gia chống tạo bọt.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <em style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">K&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ nhớt</span></em><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Khả năng chịu nhiệt v&agrave; kh&aacute;ng &ocirc;xi h&oacute;a tuyệt hảo cho ph&eacute;p vận h&agrave;nh ở nhiệt độ cao v&agrave; tăng tuổi thọ nhớt.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Bảo vệ gioăng-phớt</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(83, 83, 83); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Được pha chế bảo vệ v&agrave; chống l&atilde;o h&oacute;a gioăng-phớt.</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">Delo Gear EP5 SAE 85</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;">W-140</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">M&atilde; sản phẩm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 510276 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">Điểm r&oacute;t chảy, &deg;C &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-15 &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">Tải Timken OK, kg &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;27 </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">Độ nhớt, &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mm&sup2;/s ở 40&deg;C &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;344 &nbsp; </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mm&sup2;/s ở 100&deg;C &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;25,5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: medium;">Chỉ số độ nhớt &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;97 &nbsp;</span></span></p>
Tag
Sản phẩm liên quan
Tiêu điểm
Delo 400 15W40

Dầu động cơ diesel hảo hạng

Dầu thủy lực 68 Caltex Hydraulic AW, Shell Tellus S2 M

Dầu thủy lực 68 chính hãng chất lượng cao của Caltex; Shell hiện đang được phân phối tại Công ty Phú An - nhà phân phối dầu mỡ nhờn chính hãng.

Ba yếu tố quan trọng cần phải biết nếu muốn chọn mua dầu thủy lực phù hợp...

Làm thế nào để lựa chọn đúng loại dầu thủy lực phù hợp với hệ thống máy móc, thiết bị? Bài viết dưới đây cung cấp những điều cần lưu ý cho bạn khi chọn mua dầu thủy lực.

Video